Je bekijkt nu Verslag bijeenkomst Europese subsidie

Verslag bijeenkomst Europese subsidie

Onderstaand verslag ontvingen we van de bewoners die aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst over de beschikbare subsidies voor plattelandsontwikkeling. Deze bijeenkomst werd 13 november jl. gehouden bij Tuinderij Bevelander.

De opkomst was aanzienlijk, meer dan 60 mensen, waarvan naar schatting 80% afkomstig was uit de agrarische sector. Zij hadden vaak ook al concrete projectplannen. De overige deelnemers hadden banden met organisaties voor natuurbeheer, cultuur en/of recreatie. Daarnaast weren er een aantal particulieren.

De bijeenkomst werd geopend door Erika Troost van de gemeente. Hierna gaf Wim Troost, die als adviseur het project begeleidt, een presentatie over het Leaderprogramma – een Europese subsidiepot van € 2,5 miljoen die vanuit de EU beschikbaar is gesteld voor projecten ter stimulering van de plattelandsregio’s Hoekse Waard, Voorne Putten en Goeree-Overflakkee. 

Iedereen (bedrijven, particulieren, verenigingen, stichtingen, dorpsraden, etc. ) kan projecten indienen voor subsidie, die beoordeeld worden door de Lokale ActieGroep (LAG). In de LAG zijn vertegenwoordigd de overheid (nadrukkelijk geen meerderheid), de LTO, Natuurorganisaties en vertegenwoordigers van recreatie en toerisme. Benadrukt werd dat overheid niet het voortouw heeft; het is juist aan andere partijen om voortouw te nemen. De LAG beslist en hun advies is bindend. Niet duidelijk was wanneer en hoe de samenstelling van de LAG is bepaald.

Het Leader project loopt al sinds 2021 en het is niet helemaal helder hoe, door wie en op basis van welke uitgangspunten communicatie hieromtrent tot dusver heeft plaatsgevonden, of had moeten plaatsvinden.

Met betrekking tot de te honoreren projecten zijn er vier pijlers, waarover de projecten gelijkelijk verdeeld moeten zijn:

  1. Stimuleren innovatie landbouw
  2. Uitbreiden en vernieuwen toeristische/recreatieve voorzieningen
  3. Ontwikkeling duurzaam en biodivers landschap
  4. Stimuleren duurzame ontwikkeling met betrekking tot leefbaarheid & klimaat.

Daaronder vallen weer 16 doelen (zie sheet 10 van bijgevoegde ppt). Een project moet aan minimaal 1 doel voldoen, en aan hoe meer doelen het project voldoet, des te groter is de kans dat het project wordt gehonoreerd. De projecten moeten uiterlijk in 2028 zijn uitgevoerd.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, dus degene die project inbrengt moet nog wel deel van budget zelf inbrengen. Hiervoor mag ook een andere – niet Europese – subsidie worden gebruikt.

Gezien de drempel van de subsidiebedragen, is de subsidie alleen bedoelt voor grotere projecten (min 10.000 – max 200.000 EUR). Er is ook een soort verzamelbudget van € 250.000 voor kleinere projecten, waarvoor ook minder strenge administratieve eisen gelden.  

De avond vond plaatst bij Tuinderij Bevelander omdat deze partij al zeer actief is als het gaat om het verkrijgen van subsidies in het kader van een duurzame bedrijfsvoering. Na de presentatie van dhr. van Hooff vertelde de eigenaar van het bedrijf, tevens voorzitter van LTO Goeree-Overflakkee iets over het bedrijf en de activiteiten en ambities op het gebied van duurzaamheid, onder meer door inzet van zonnepanelen, circulariteit en een (gesubsidieerde) proef met volledig elektrische machine.

Hierna ging het gesprek over op de procedures voor het daadwerkelijk indienen van projecten.

Verdere informatie: