1. De huurder is minimaal 21 jaar en is gedurende de gehele gereserveerde periode en activiteit aanwezig en aanspreekbaar.
 2. Er mogen maximaal 60 personen tegelijk aanwezig zijn in De Keet en de huurder ziet hierop toe dat dit aantal niet wordt overschreden
 3. Na 23:00 uur mag muziek niet meer hoorbaar zijn buiten De Keet en om uiterlijk 24:00 uur moet de activiteit zijn beëindigd..
 4. De volgende zaken zijn niet toegestaan in De Keet en/of op de aangrenzende terreinen:
  • iedere vorm van vuur (vuurkorven, waxinelichten, kaarsen en bbq’s);
  • honden;
  • gebruik van een eigen muziekinstallatie (tenzij in overleg en uitdrukkelijk vooraf overeengekomen).
 5. De huurder zorgt dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de parkeergelegenheid naast De Keet.
 6. De huurder wijst de gasten op hun verantwoordelijkheid zodat geluids- en parkeeroverlast voor omwonenden van De Keet wordt voorkomen.
 7. Bij ongewenst gedrag (overlast, drugsgebruik en/of overmatig drankgebruik of het niet nakomen van de voorwaarden van dit contract is de verhuurder gemachtigd de activiteit stop te zetten en De Keet te sluiten. Er vindt dan geen restitutie van huurpenningen plaats.
 8. De verhuur omvat niet de aan De Keet grenzende speelterreinen (Jeu-de-boulesbaan, speeltuin en trapveldje). Huurder en gasten kunnen hier normaal gebruik van maken, maar ongastvrijheid aan derden met betrekking tot deze terreinen geldt als ongewenst gedrag als genoemd onder punt 7.
 9. De huurder is verplicht De Keet na gebruik netjes en schoon achter te laten conform de checklist afsluitende maatregelen.
 10. Bij schade aan gebouw, meubilair of overige inventaris worden eventuele kosten op de huurder verhaald (voorbeeld: glasbreuk ca. € 150,= per ruit).
  Bij schade aan eigendommen van derden worden de contactgegevens van de verhuurder gedeeld met de relevante partijen.
 11. Belangenvereniging Langstraat is niet aansprakelijk voor schade of diefstal in welke vorm dan ook door de huurder of diens gasten geleden.
 12. Als u op het reserveringsformulier heeft aangegeven Vriend van De Keet te willen worden, worden uw contactgegevens opgenomen in onze ledenadministratie. Zie ook onze Privacyverklaring. Bij de eerste verhuur wordt de contributie verrekend met de korting die u ontvangt op de huurkosten. U ontvangt in het vervolg telkens aan het begin van het kalenderjaar een factuur voor uw jaarlijkse bijdrage.

Klik hier voor het reserveringsformulier.